fbpx
Objednávky přijaté 10.-16.6.2024 budeme z důvodu pracovní cesty expedovat v pondělí 17.6.2024. Děkujeme za pochopení:-)
Nákupní košík

Obchodní podmínky internetového obchodu Pramen Světla

Prodávající: Radana Třešňáková Kolcová

IČ 72908521, se sídlem Kněžnice 57, Jičín 506 01, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Jičín

(dále jako „prodávající“)

tímto vydávám v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.pramensvetla.cz

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účelem vydání těchto obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností vznikajících v souvislosti uzavíraných smluv mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující) při koupi zboží prezentovaného v internetovém obchodu umístěném na webové stránce pramensvetla.cz. Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněn vykonávat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském pouze prodávající jako provozovatel. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem prodávajícího.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných na základě akceptace objednávky ze strany prodávajícího způsobem dále uvedeným.

Pokud je kupujícím osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nevztahují se na právní vztahy mezi prodávajícím a takovým kupujícím ujednání na ochranu spotřebitele.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET – NEVÍM JESTLI NA WEBU BUDE?

Na základě bezplatné registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní v internetovém obchodě. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Vedle cen zboží jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Všechny materiály jsou na www.pramensvetla.cz informační, jakékoli šíření, nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a je porušením autorského zákona. Koupí zboží rozumíte, že jakékoli použití informací, produktů a úspěchy, či neúspěchy z toho plynoucí nejsou v kompetenci autorky, nýbrž jsou v rukách kupujícího.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), ceně zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží a dodáním zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží a způsobu jejich úhrady

(dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednat“.

Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslaná objednávka je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

K uzavření kupní smlouvy dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud prodávající objednávku neakceptuje, smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím nevznikne. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanský zákoník vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Kupní smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Akceptací objednávky ze strany prodávajícího nebo akceptací pozměněné objednávky kupujícím vzniká závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu byla zaslána akceptace objednávky, popř. byla ze strany kupujícího akceptována pozměněná objednávka.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby s tím, že je povinen použít způsob platby uvedený v objednávce:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2901506139/2010 vedený u společnosti FIO BANKA a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Prodávající dodá zboží v předpokládaném termínu uvedeném u jednotlivého zboží. Prodávající neodpovídá za prodlení způsobené na straně jeho dodavatelů. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

VI. PRÁVA Z PLNĚNÍ

Na prodávané zboží je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou zboží nebo nesprávným skladováním.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Toto ustanovení neplatí pro prodej zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost, uplatňuje kupující u prodávajícího reklamací zaslanou písemně nebo e-mailem. Kupující je povinen v reklamaci uvést, jak se vada projevuje a navrhnout způsob řešení reklamace, dále je kupující povinen jako přílohu reklamace přiložit kopii faktury nebo dodacího listu. Pro platnou reklamaci musí kupující zároveň doručit reklamované zboží na adresu sídla společnosti prodávajícího.  Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození či zničení.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace.

 

Možný způsob řešení reklamace:

vadné plnění znamená nepodstatné porušení smlouvy:

odstranění vady (v případě neodstranění vady přiměřená sleva)

vadné plnění znamená podstatné porušení smlouvy:

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

odstranění vady opravou věci,

přiměřená sleva z kupní ceny

odstoupení od smlouvy

V případě, že kupujícím je fyzická osoba jako spotřebitel, jsou doručené reklamace vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Nejedná-li se o případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je možné, aby kupující odeslal na mail pramensvetla@seznam.cz návrh na odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat rovněž na sídlo prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, na adresu Pramen Světla, Kněžnice 57, Jičín 50601. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Aby mohlo být ze strany prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení.

Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 III. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující v pozici spotřebitele může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží na www.pramensvetla.cz platné živnostenské oprávnění. Kontrolu nad dodržováním živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí v omezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla viz výše, adresa elektronické pošty pramensvetla@seznam.cz  telefon +420 775 029 666.

V Kněžnicích 30.9 2018